آموزش آواز

آموزش آواز با پیمان مخبری
توسط پیمان مخبری

مراقبت از صدا و حنجره

#iguru_carousel_628328aa95b71 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_628328aa95b71 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_628328aa95b71 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_628328aa95b71 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_628328aa95b71 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}