آموزش آواز

آموزش آواز با پیمان مخبری
#iguru_carousel_6283150a35b91 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6283150a35b91 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6283150a35b91 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6283150a35b91 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6283150a35b91 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_carousel_6283150a3ab97 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6283150a3ab97 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6283150a3ab97 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6283150a3ab97 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6283150a3ab97 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_carousel_6283150a4188a .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6283150a4188a .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6283150a4188a .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6283150a4188a .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6283150a4188a .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_carousel_6283150a466f4 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6283150a466f4 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6283150a466f4 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6283150a466f4 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6283150a466f4 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}